Rev ritter gmbh d 63776 инструкция на русском схема установкиRev ritter gmbh d 63776 инструкция на русском схема установки

• Do montażu podtynkowego w puszkach

• Kąt wykrywania czujnika 120°

• Maks. zasięg czujnika 12 m

• Czas załączenia ok. 3 sek. -10 min.

• Załącznik/wyłącznik manualny automa-

tycznego trybu pracy

• Technika 3-żyłowa, możliwa wymiana w

zainstalowanym wyłączniku (konieczny

• Zapala żarówki, lampy halogenowe, jar-

zeniowe i żarówki energooszczędne

• Moc przełączania: 500 W (180VA)

• Czujnik ruchu pracuje na zasadzie pasy-

wnej techniki promieniowania podczer-

wonego. Reaguje on na poruszające się

źródła promieniowania cieplnego. Jeżeli

w ciemności, w jego zasięgu działania

znajdzie się np. jakaś osoba, wówczas

zapalane jest natychmiast oświetlenie

podłączone do czujnika.

• Czujnik ruchu zapewnia bezpieczeństwo

i komfort. Dzięki czujnikowi ruchu na

podczerwień oszczędza się energię,

gdyż lampy oświetleniowe wyłączane

są automatycznie po upływie zaprogra-

mowanego czasu załączenia.

• Aby zasięg czujnika obejmował więcej

sektorów, należy umieścić go bokiem do

• Nie montować czujnika ruchu w zasięgu

oddziaływania źródeł ciepła, jak np.

kominy, otwory wentylacyjne itp., gdyż

wywierają one negatywny wpływ na

czułość czujnika na podczerwień.

• Unikać bezpośredniego promieniowania

• Promieniowanie świetlne i jego odbi-

cia wpływają na działanie fotokomórki

• Zanieczyszczenie układu optyczne-

go (np. na skutek osadów pyłu) może

prowadzić do zmniejszenia zasięgu

• Urządzenie przeznaczone jest tylko do

montażu w suchych pomieszczeniach.

Przed pracami przy urządzeniach elektry-

cznych należy zawsze wyłączyć prąd (bez-

piecznik/ wyłącznik główny). Sprawdzić

próbnikiem, czy urządzenie nie jest pod

napięciem i zabezpieczyć się przed nieza-

mierzonym włączeniem zasilania.

Instalacje elektryczne mogą być

wykonywane tylko przez uprawni-

a. Przy pomocy śrubokręta zdjąć osłonę

z ramki. Odkręcić ramkę. (patrz rys.

b. Podłączyć czujnik ruchu zgodnie ze

schematem połączeń (rys. 3).

(TEST I REGULACJA)

• Wyłącznik manualny ustawiony na auto-

matyczny tryb pracy.

• Pokrętło regulatora czułości i czasu (rys.

3) obrócić ostrożnie do oporu w prawo.

• Podłączone źródło światła świeci się

przez ok. 1 min. (czas adaptacji) i

wyłącza się automatycznie.

• Obejść obszar pracy czujnika. Przy

opuszczeniu zasięgu czujnika oświetlenie

wyłącza się ze zwłoką, a po wkroczeniu

w jego zasięg ponownie się zapala.

Pomiędzy testami należy zachować co

najmniej 5-sekundową przerwę.

• Obracając pokrętła regulatorów w lewo

można ustawić teraz pożądaną czułość

czujnika ruchu (przy zmierzchu) i czas

załączenia (od 5 sek. do 10 min.)

• For flush wall mounting in a sunken switch

• Scope detection 120°

• ON time approx. 5 sec. — 10 min.

• Manual switch: OFF – ON -Automatic

• 3-wire system, replacement of existing

OFF switch possible (

• Switches incandescent lamps, halogen lamps,

fluorescent lamps and economy lamps.

• Switching capacity: 500 W (180VA)

• The motion detector works on the passive

infrared technology. It reacts to movement of

sources of heat. If, for example, a person en-

ters its zone of detection, it will automatically

switch on an interconnected light at night.

• The motion detector provides security and

convenience. Energy is conserved as a

result of the infrared sensor, because the

lamps are automatically switched off after

expiry of the pre-set activation period.

• It is preferable to fit the motion detector

to the side of pathways, drives and tho-

roughfares, so that several sectors of the

emitted beams are interrupted by any

moving heat source.

• Do not install the detector in region of

sources of heat, such as chimneys, air

vents or the like, since these adversely

Читайте также:  Инструкция по установке крана на раковину

affect the sensitivity of the infrared sensor.

• Avoid direct thermal rays.

• Beams of light or reflections affect the

functionality of the photoelectric cell.

• Dirt and contamination on the lens (e.g.

by deposits of dust) can reduce the effec-

tive range of the detector.

• The unit is only suitable for dry locations.

Before working on electrical equipment al-

ways switch off the power supply (at fuse

box /circuit breaker/ main power switch).

Check that the supply is switched off by

using a double pole voltage tester, and

block the main switch / fuse box to prevent

inadvertent switching on of the power.

Electrical installations should ge-

nerally be carried by a competent

a. Remove the cover from the frame with the

aid of a screwdriver. Unscrew the frame.

b. Connect the motion detector as per the

circuit diagram (Fig. 3).

(TESTING AND ADJUSTMENT)

• Manual switch to Automatic mode (II)

• Turn the automatic time regulator care-

fully anticlockwise to its stop and the

sensitivity regulator carefully clockwise

to its stop. (Fig. 3)

• Switch on power.

• The connected lamp lights up for approx. 40

sec. (adjustment time) and then switches off.

• Pace off the area. When the detection

area is left, the lighting switches off with

a time delay, and switches on again

when the area is reentered. There should

be at least 5 seconds between the tests.

• The desired actuation sensitivity (dusk) of the

motion detector and the period for which

the light sources should remain switched on

(between 5 seconds and 10 minutes) can

now be set by turning the regulator (Fig. 3).

During manufacturing this REV product is

passed through several quality testing sta-

tions which are set up with newest technolo-

gy. Should nevertheless a defect arise, REV

offers a warranty to the following extent:

1. The duration of the warranty is 24 months

after the date of purchase.

2. The unit is either repaired or replaced by

REV free of charge or if it can be shown

that it has become unusable during the

warranty period due to a manufacturing

or material defect.

3. The liability does not cover transport

damages or damaged incurred through

4. If REV repudiates the warranty claim and

no objection is made within 6 months, the

right to repair becomes time-barred.

5. In a warranty case the unit must be sent to

the dealer or REV together with the sales

slip and a short description of the defect.

6. If there is no proof for a warranty liability

being in place, any repair carried out will

• Installazione incassata in scatole da frutto

• Angolo di copertura: 120°

• Portata: max. 12 m

• Tempo d’intervento: da 5 secondi a 10

Automatico — OFF – ON.

• Sistema a 3 fili, possibilità di sostituzione

• Comanda l’accensione di lampade a incan-

descenza, lampade alogene, lampade flu-

orescenti e lampade a basso consumo

• Il rivelatore di movimento utilizza la

tecnologia a raggi infrarossi passivi. Rea-

gisce ai movimenti di fonti di calore. Non

appena p.e. una persona attraversa il

campo di rilevamento l’illuminazione, in

caso di oscurità, viene accesa automa-

• Il rivelatore di movimento offre condizi-

oni di sicurezza e comfort. Il rivelatore

Читайте также:  Как включить телевизор самсунг инструкция

di movimento a raggi infrarossi consente

inoltre un risparmio d’energia grazie allo

spe gnimento automatico della lampada

dopo il tempo di accensione preimpo-

• Si preferisca l’installazione del rivelatore

di movimento lateralmente rispetto al

senso di transito, in modo che la fonte di

calore attraversi più settori.

• Non installare il rivelatore di movimento

nei pressi di fonti di calore come p.e.

camini, scarichi d’aria e simili, poiché il

calore da questi emanato condiziona

negativamente la sensibilità del sensore

a raggi infrarossi.

• Le radiazioni luminose e i riflessi di luce

pregiudicano il corretto funzionamento

della fotocellula (interruttore crepusco-

• Depositi di polvere o sporco sull’ottica

possono provocare una riduzione della

• Il rivelatore di movimento è idoneo solo

all’installazione in locali asciutti.

Prima di eseguire qualsiasi intervento su

impianti elettrici, togliere sempre la cor-

rente di alimentazione (fusibile/interruttore

generale), verificando l’assenza di tensione

con un voltmetro bipolare ed adottando

adeguate misure di sicurez za in modo che

l’alimentazione non possa essere ripristina-

Le installazioni elettriche vanno

effettuate esclusivamente da un

a. Rimuovere la copertura del telaio e

quindi le viti del telaio con l’aiuto di un

giraviti (v. fig. 1+2).

b. Collegare il rivelatore di movimento

attenendosi allo schema elettrico (v.

MESSA IN FUNZIONE

(TEST E TARATURA)

• Interruttore manuale su funzionamento

• Girare con cautela il regolatore della

sensibilità e del tempo fino alla battuta a

• Inserire l’alimentazione elettrica.

• La lampada collegata si accende per 40

secondi circa (tempo di taratura) per poi

• Eseguire un «walking test»: una volta usciti

dal campo di rilevamento, l’illuminazione

si spegne dopo un certo ritardo, per riac-

cendersi non appena si entra di nuovo

nel campo di rilevamento. Far trascorrere

almeno cinque secondi tra un test ed il

• Girando il regolatore in senso anti-

orario viene impostata la sensibilità

di reazione (crepuscolo) e la durata

dell’illuminazione (da 5 secondi fino a

10 minuti) del rivelatore di movimento

• für Unterputzmontage in Schalterdosen

• Reichweite max. 12 m

• Einschaltzeit ca. 5 Sek. -10 Min.

• 3-Draht-Technik, Austausch an vorhan-

denem Schalter möglich (

• schaltet Glühlampen, Halogenlampen,

Leuchtstofflampen und Energiesparlampen

• Schaltleistung: 500 W (180VA)

• Der Bewegungsmelder arbeitet nach der

Passiv-Infrarot-Technik. Er reagiert auf

Bewegung von Wärmequellen. Tritt z.B

eine Person in den Erfassungsbereich,

wird automatisch das angeschlossene

• Der Bewegungsmelder sorgt für Sicher-

heit und Komfort. Durch den Infrarot-

Bewegungsmelder wird Energie gespart,

da die Lampen nach der eingestellten

Brenndauer automatisch ausgeschaltet

• Eine Anordnung des Bewegungsmelders

seitlich zur Gehrichtung ist vorzuziehen,

damit mehrere Sektoren durchschritten

• Den Bewegungsmelder nicht im Bereich

von Wärmequellen, wie z.B Kaminen,

Entlüftungen oder ähnlichem montieren,

da diese die Empfindlichkeit des Infrarot-

• Direkte Wärmestrahlung ist zu vermeiden.

• Lichtstrahlung oder Spiegelungen beein-

flussen die Funktion der Fotozelle (Däm-

• Eine Verschmutzung der Optik (z.B.

durch Staubablagerungen) kann zu

einer Reichweitenreduzierung führen.

• Nur zur Verwendung in trockenen Innen-

Vor Arbeiten an elektrischen Anlagen

immer den Strom abschalten (Sicherung/

Hauptschalter). Mit 2-poligem Spannungs-

prüfer Spannungsfreiheit feststellen und

gegen Wiedereinschalten sichern.

Elektroinstallationen sollen grund-

sätzlich von einem Fachmann aus-

a. Mit Hilfe eines dünnen Schraubendre-

hers Abdeckung vom Rahmen entfernen.

Rahmen abschrauben. (siehe Abb. 1+2).

b. Den Bewegungsmelder lt. Schaltbild

(Abb. 3) anschließen.

(TEST UND EINSTELLUNG)

• Handschalter auf Auto.

Читайте также:  Гейзерная кофеварка bialetti электрическая инструкция по применению

• Drehen Sie vorsichtig den Zeitregler bis

zum Linksanschlag und den Empfindlich-

keitsregler bis zum Rechtsanschlag. (Abb. 3)

• Die angeschlossene Leuchte brennt ca. 40

Sek. (Einmesszeit) und schaltet dann aus.

• Fläche abschreiten, beim Verlassen des

Erfassungsbereiches schaltet die Beleuch-

tung zeitverzögert aus, beim Eintritt wieder

ein. Es sollen mindestens 5 Sekunden Pau-

se zwischen den Tests eingehalten werden.

• Durch Drehen der Regler kann nun die

(Dämmerung) und Schaltdauer (Zeit von

5 Sek. bis 10 Min.) des Bewegungsmel-

ders eingestellt werden. (Abb. 3).

Dieses REV-Produkt durchläuft während der

Fertigung mehrere, nach neuesten Tech-

niken aufgebaute Prüfstationen. Sollte den-

noch ein Mangel auftreten, leistet REV im

nachfolgenden Umfang Gewähr:

1. Die Dauer der Garantie beträgt 24

Monate ab dem Kaufdatum.

2. Das Gerät wird von REV entweder

unentgeltlich nachgebessert oder aus-

getauscht, wenn es innerhalb der

wegen eines Fertigungs- oder Material-

fehlers unbrauchbar wird.

3. Die Haftung erstreckt sich nicht auf

Transportschäden sowie auf Schäden,

die durch fehlerhafte Installation entstehen.

4. Wird innerhalb von 6 Monaten nach

Nichtanerkennung des Haftungsfalles

durch REV kein Widerspruch eingelegt,

verjährt das Recht auf Nachbesserung.

5. Im Gewährleistungsfall ist das Gerät

zusammen mit dem Kaufbeleg und einer

kurzen Mangelbeschreibung an den

Händler oder REV zu senden.

6. Ohne Garantienachweis erfolgt Nach-

besserung ausschließlich gegen Berech-

• Za podometno montažo v stikalne doze

• Kot zaznavanja 120°

• Čas vklopa približno 3 sek. -10 min.

• Ročno stikalo: Avtomatika – IZKOP – VKLOP

• 3-žična tehnika, možna zamenjava obstoječega

stikala za izklop (potreben je ničelni vodnik!)

• Vklaplja običajne in halogenske žarnice, fluore-

scentne sijalke in varčne žarnice.

• Stikalna moč: 500 W

• Javljalnik gibanja temelji na pasivni infrardeči

tehniki. Reagira na premike toplotnih izvorov.

Če v občutljivo polje javljalnika vstopi oseba, se

v temi samodejno prižge priključena svetilka.

• Javljalnik gibanja poveča varnost in udobje. Z

infrardečim javljalnikom se prihrani energijo,

ker se žarnice po nastavljenem času gorenja

• Najbolje je, da javljalnik gibanja namestite

pravokotno na smer gibanja, saj boste v tem

primeru prehodili več sektorjev.

• Javljalnik gibanja ne nameščajte v bližino

izvorov toplote, kot npr. kamin, zračnik ali

podobno, ker lahko ti zmanjšajo občutljivost

• Ne izpostavljajte javljalnika direktnemu toplot-

• Svetlobno sevanje ali zrcaljenje vpliva na delo-

vanje fotocelice (zatemnilnik).

• Nesnaga na optiki (npr. prah) lahko zmanjša

doseg zaznavanja javljalnika.

• Naprava je primerna samo za suhe prostore.

Pred delom na električni napeljavi izključite na-

petost (varovalka/glavno stikalo). Z dvopolnim

preizkuševalnikom napetosti preverite, da v napel-

javi ni napetosti.

Zavarujte varovalko pred ponovnim

slučajnim vklopom. Montažo naj po

možnosti opravi kvalificirani električar.

a. Z izvijačem z okvirja odstranite pokrov. Odvijte

okvir. (glej sliko 1+2).

b. Javljalnik gibanja priključite kot kaže stikalna

(PRESKUŠANJE IN NASTAVLJANJE)

• Ročno stikalo preklopite na avtomatsko obra-

• Regulatorja občutljivosti in časa trajanja vkl-

opa previdno zavrtite do skrajne desne lege

• Priključena svetilka sveti približno 1 minuto

(umerjeni čas), nato pa se ugasne.

• Pravilno usmerjenost javljalnika preverite tako,

da območje večkrat obhodite. Ob vstopu v

območje se svetilka vklopi, ko ga zapustite pa

se s časovnim zamikom izklopi. Med posamez-

nimi poskusi naj bo vsaj 5 sekund premora.

• Z vrtenjem regulatorja v levo nastavite želeno

občutljivost (svetlost vklopa) in čas vklopa

(čas od 5 sek. do 10 min.) javljalnika gibanja.

Источник

Поделиться с друзьями
Инструкции360