Газонокосилка электрическая efco pr 35 инструкция

Инструкция для EFCO PR 35

MANUAL DE INSTRUÇÕES

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ÇİM BİÇME MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

ИНСТРУКЦИЯ ПO ЭКCПЛУAТAЦИИ

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI

Pubbl. 66050179A rev.1 — Dic/2011 — Printed in Italy

Оглавление инструкции

MANUAL DE INSTRUÇÕES GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ TR ÇİM BİÇME MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU CZ NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ RUS UK ИНСТРУКЦИЯ ПO ЭКCПЛУAТAЦИИ PL INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI P Pubbl. 66050179A rev.1 — Dic/2011 — Printed in Italy

P INTRODUÇÃO TRADUÇÃO DAS INSTRUÇÕES ORIGINAIS Para um emprego correto da corta-relvas e para evitar acidentes, não iniciar o trabalho sem ter lido este manual com a máxima atenção. Neste manual encontram-se as descrições de funcionamento dos diversos componentes e as instruções para o necessário

P INDICE CZ OBSAH INTRODUÇÃO _____________________ 50 PARAGEM MOTOR _________________ 72 ÚVOD ___________________________ 50 VYPNUTÍ MOTORU _________________ 73 EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS E ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA ______ 52 TRANSPORTE — ARMAZENAGEM ______ 76 PŘEPRAVA — SKLADOVÁNÍ ___________ 77

P EXPLICAÇÃO DE SIMBOLOS E ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA GR ∂¶∂•∏°∏™∏ ™Àªμ√§ø¡ ∫∞𠶃√∂π¢√¶√π∏™∂π™ ∞™º∞§∂π∞™ TR SEMBOLLERİN AÇIKLAMASI VE GÜVENLİK İKAZLARI n o P CZ VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍCH UPOZORNĚNÍ RUS UK OБЪЯCНЕНИЕ CИМВOЛOВ И ПРAВИЛA БЕЗOПACНOCТИ PL ZNACZENIE SYMBOLI I OSTRZEŻEŃ PRZED

P EXPLICAÇÃO DE SIMBOLOS E ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA GR ∂¶∂•∏°∏™∏ ™Àªμ√§ø¡ ∫∞𠶃√∂π¢√¶√π∏™∂π™ ∞™º∞§∂π∞™ TR SEMBOLLERİN AÇIKLAMASI VE GÜVENLİK İKAZLARI P t r u s v GR CZ VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍCH UPOZORNĚNÍ RUS 10 TR CZ 5 — Typ stroje: ROTAČNÍ SEKAČKY ELEKTRICKÉ 6 — Dispositivo de duplo

P COMPONENTES DA CORTA-RELVAS CZ SOUâÁSTI SEKAâKY 1. Interruptor de funcionamento 5. Plugue de ligação 1. Spínač chodu 5. Pfiipojovací vidlice 2. Punho 6. Pára-cabo 2. Rukojeť 6. Úchytka kabelu 3. Cesta rígida 7. Botão de segurança 3. Pevn˘ ko‰ na trávu 7. Bezpečnostní tlačítko 4. Zadní deflektor 4.

Português Ελληνικα Türkçe INFORMAÇÃO AOS UTILIZADORES ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ °π∞ ∆√ Ã∏™∆∏ KULLANICILAR İÇİN BİLGİ Nos termos das Directivas 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relativas à redução do uso de substâncias perigosas nos aparelhos eléctricos e electrónicos, bem como à eliminação de resíduos

Česky Pусский Polski INFORMACE PRO UŽIVATELE ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW Ve smyslu směrnic 2002/95/ES, 2002/96/ES a 2003/108/ES, které se týkají omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, jakož i likvidace odpadu. в соотвeтствии с

1 2 3 4 Português NORMAS DE SEGURANÇA ATENÇÃO: A máquina, quando bem utilizada, é um instrumento de trabalho rápido, cómodo e eficaz; se utilizarem de modo incorreto ou sem as devidas precauções pode-se transformar num instrumento perigoso. Para que o vosso trabalho seja sempre agradável e seguro,

5 6 7 Ελληνικα ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ−Το αλυσοπριονο, αν χρησιμοποιηθει σωστα, ειναι ενα γρηγορο εργαλειο εργασιας, βολικο και ικανο εαν χρησιμοποιηθει με λανθασμενο τροπο η χωρις τις πρεπουσες προφυλαξεις μπορει να αποδειχθει ενα επικυνδυνο εργαλειο. Για να ειναι η εργασια σας παντα ευχαριστη

1 2 3 4 Türkçe GÜVENLİK KURALLARI DİKKAT: Doğru kullanıldığında, motorlu testere hızlı, kullanımı kolay ve etkin bir alettir. Yanlış ve gerekli önlemler alınmadan kullanıldığında çok tehlikeli bir alet olabilir. Sağlıklı ve emniyetli kullanım için güvenlik önlemlerini uygulayın. DİKKAT: Ünitenizin

5 6 7 Česky BEZPEâNOSTNÍ P¤EDPISY UPOZORNĔNÍ — Pokud je správně používána, je řetězová pila rychlým pomocníkem a účinným nástrojem. Pokud je používána nesprávně nebo bez správných pravidel bezpečnosti může se stát nebezpečným nástrojem. Aby byla vaše práce vždy příjemná a bezpečná, dodržujte vždy

1 2 3 4 Pуccкий ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ВНИМAНИЕ — Цeпнaя пилa при прaвильнoм и с п o л ь з o в a н и и – эт o б ы с т р ы й , уд o б н ы й и эффeктивный инструмeнт, oднaкo при нeвeрнoм испoльзoвaнии или при нeсoблюдeнии дoлжных мeр прeдoстoрoжнoсти oнa мoжeт явиться истoчникoм oпaснoсти. Для тoгo,

5 6 7 Polski ZASADY BEZPIECZEŃSTWA UWAGA — Prawidłowo użytkowana pilarka łańcuchowa jest szybkim, wygodnym i efektywnym narzędziem pracy; używana w sposób nieprawidłowy lub bez wymaganych środków ostrożności może stać się urządzeniem niebezpiecznym. Aby praca przy użyciu pilarki była zawsze

1 3 4 Português Ελληνικα Türkçe VESTUÁRIO DE SEGURANÇA ¶ƒ√™∆∞∆∂À∆π∫∏ ∂¡¢Àª∞™π∞ ∞™º∞§∂π∞™ KORUYUCU GÜVENLİK GİYSİSİ Ao trabalhar com o corta-relva, utilize sempre um vestuário de protecção homologado. A utilização do vestuário de segurança não elimina o perigo de acidentes mas reduz as suas

5 6 7 8 Česky Pусский Polski BEZPEâNOSTNÍ OCHRANN¯ ODùV ЗAЩИТНAЯ OДЕЖДA ODZIE˚ OCHRONNA Pfii práci se sekaãkou si vÏdy oblékejte homologovan˘ bezpeãnostní ochrann˘ odûv. PouÏití ochranného odûvu neodstraní nebezpeãí úrazu, ale v pfiípadû nehody sníÏí její dÛsledky. Pfii v˘bûru vhodného odûvu si nechte

1 2 3 4 D A B C Português Ελληνικα Türkçe MONTAGEM ΕΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ MONTAJ MONTAGEM DO GUIADOR (Fig. 1) 1. I n t ro d u z a a t é a o f u n d o o s e n g a t e s d a s empunhaduras direita e esquerda (A) nos encaixes apropriados (B).Fixes os engates através dos parafusos (C) em correspondência dos

5 6 7 Česky Pусский Polski MONTÁŽ СБОРКА MONTAŻ MONTÁÎ RUKOJETI (obr. 1) 1. Úplnû zasuÀte pfiipojení pravého a levého drÏadla (A) do pfiíslu‰n˘ch uloÏení (B). Pfiipojení upevnûte pomocí ‰roubÛ (C) do otvorÛ (D) (obr. 1). 2. Úchytku kabelu (E) navléknûte na horní drÏadlo (F); horní drÏadlo upevnûte

9 10 Português Ελληνικα Türkçe PARA DAR PARTIDA EKKINH™H ÇALIŞTIRILMASI KANONE™ A™ºA§EIA™ NORMAS DE SEGURANÇA — Dar partida na corta-relvas numa área limpa, onde não haja relva alta. Inspeccione a área que deverá ser cortada e remova pedras, ossos, pedaços de madeira e outros. — Leia as normas de

Читайте также:  Инструкция по установка дверных арок

Česky Pусский Polski SPOUŠTĚNÍ ВКЛЮЧEНИE URUCHOMIENIE BEZPEâNOSTNÍ P¤EDPISY ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ — S e k a ã k u spouštějte n a v y k l i z e n é m p r o s t r a n s t v í s nízkou trávou. Prohlédnûte plochu, kterou chcete posekat, a odstraÀte z ní kameny, větve, dráty apod. —

17 18 20 Português Ελληνικα Türkçe UTILIZAÇÃO ΧΡΗΣΗ KULLANIM NORMAS DE SEGURANÇA — Nunca use o corta relva quando a relva estiver molhada ou sobre outras superfícies escorregadias; segure com firmeza a empunhadura (Fig. 17); sempre caminhando, nunca correndo. — Em terrenos inclinados, corte a relva

21 22 23 24 Česky Pуccкий Polski POUŽITĺ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ UŻYTKOWANIE BEZPEâNOSTNÍ P¤EDPISY — Nikdy sekaãku nepouÏívejte na vlhké trávû nebo na kluzkém povrchu; drÏte pevnû rukojeť (obr. 17); jdûte pomalu, nikdy nebûhejte. — V kopcovitém terénu sečte po vrstevnici, nikdy ne po spádnici; nikdy

25 26 D A B C Português Ελληνικα Türkçe UTILIZAÇÃO E PARAGEM XPH™H KAI ™TAMATHMA KESİM VE DURDURULMASI UTILIZAÇÃO XPH™H KESIM REGULAÇÃO DA ALTURA DE CORTE FAÇA ESTA OPERAÇÃO SÓMENTE COM O MOTOR PARADO E COM FICHA DESLIGADA DA CORRENTE ELECTRICA. PY£MI™H TOY YæOY™ KO¶H™ MONO ME TON KINHTHPA

40 Česky Pусский Polski POUŽÍVÁNÍ A VYPNUTÍ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОСТАНОВКА KOSZENIE I WYŁĄCZANIE SILNIKA KOSIARKI POUŽÍVÁNÍ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ KOSZENIE SE¤ÍZENÍ V¯·KY SEČENÍ PROVÁDùJTE POUZE S VYPNUT¯M M O T O R E M A VIDLICÍ VY TAŽENOU Z E ZÁSUVKY. УСТАНОВКА ВЫСОТЫ КОШЕНИЯ РЕГУЛИРОВКУ ВЫСОТЫ РЕЗКИ МОЖНО

Português Ελληνικα Türkçe UTILIZAÇÃO XPH™H KULLANİM ATENÇÃO: — Não utilize a corta-relvas se o saco recolherelvas estiver rasgado ou cheio de relva. — Pare sempre o motor antes de tirar o saco recolhe-relvas. NOTA — Se a altura da relva a ser ceifada for excessiva, efetuar duas passagens: a

Česky Pусский Polski POUŽITĺ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ UŻYTKOWANIE UPOZORNùNÍ! — NepouÏívejte sekaãku, je-li tkanina s b û r n é h o koše opotřebovaná n e b o zanesená trávou. — Pfied odejmutím sbûrného koše vÏdy vypnûte motor. POZNÁMKA — JestliÏe je tráva, kterou chcete posekat, pfiíli‰ vysoká, postupujte

41 Português Ελληνικα Türkçe TRANSPORTE — ARMAZENAGEM ΠΕΤΑΦΟΡΑ — ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ NAKLIYE — MUHAFAZA Pare o motor e desligue a ficha da tomada de força quer antes de tirar o saco quer quando for limpar o furo de saida da relva (Fig. 41). ¶ÚÈÓ ∙fi ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ Î∙ı∙ÚÈÛÌfi ‹ ÂÈÛ΢‹, ÛÙ∙Ì∙Ù‹ÛÙ ÙÔÓ

Česky Pусский Polski PŘEPRAVA — SKLADOVÁNÍ ТРАНСПОРТИРОВКА — ХРАНЕНИЕ TRANSPORT — PRZECHOWYWANIE Pfied kaÏd˘m ãi‰tûním nebo opravou vÏdy vypnûte motor a vytáhnûte vidlici ze zásuvky (obr. 41). Прежде чем выполнить любой операции очистки или ремонта, остановите двигатель и отсоедините штепсельную

Português Ελληνικα Türkçe MANUTENÇAO ™YNTHPH™H BAKIM Para um óptimo funcionamento do seu corta-relvas ao longo do tempo e para uma melhor qualidade do seu trabalho, siga cuidadosamente os seguintes conselhos para regulagens e operações de manutenção. °È∙ ÌÈ∙ ¿ÚÈÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›∙ ÙÔ˘ ˉÏÔÔÎÔÙÈÎÔ‡ Û∙̃

Česky Pусский Polski ÚDRÎBA ТEХНИЧEСКОE ОБСЛУЖИВАНИE KONSERWACJA Chcete-li, aby vám sekaãka dlouho a dobfie slouÏila, dodrÏujte peãlivû následující pokyny k jejímu sefiizování a údrÏbû. Для долгого и качественного использования Вашей косилки внимательно читайте инструкцию по эксплуатации. Aby

49 50 51 Português Ελληνικα Türkçe MANUTENÇAO ™YNTHPH™H BAKIM ATENÇÃO! — Desligue a ficha antes de efectuar qualquer intervenção na máquina — Desligue o motor e controle que todos os órgãos em movimento estejam efectivamente parados, — Desmonte o saco recolhe relva, MOD. SEM FREIO LÂMINA (FIG. 49)

Česky Pусский Polski ÚDRŽBA ТEХНИЧEСКОE ОБСЛУЖИВАНИE KONSERWACJA UPOZORNùNÍ! — Pfied kaÏdou ãinností vytáhnûte vidlici pfiívodního kabelu ze zásuvky. — Vypnûte motor a zkontrolujte, zda v‰echny pohyblivé díly stojí. — Sejměte sbûrn˘ koš. NŮŽ (obr. 49) POZOR — Při kontrole stavu nožů používejte

Português Ελληνικα Türkçe MANUTENÇAO ™YNTHPH™H BAKIM SACO RECOLHE-RELVAS Desligue o motor e retire a ficha da tomada de corrente antes de retirar o saco, quando limpar o orifício de descarga da relva e se o cabo ficar danificado durante a utilização. Verifique frequentemente que o saco não esteja

Česky Pусский Polski ÚDRŽBA ТEХНИЧEСКОE ОБСЛУЖИВАНИE KONSERWACJA SBùRN¯ KOŠ NA TRÁVU Motor vypněte a vidlici vytáhnûte ze zásuvky pfied sejmutím sbûrného koše, pfii ãi‰tûní vyhazovacího otvoru na trávu, a dojde-li bûhem pouÏití k po‰kození napájecího kabelu. Pravidelnû kontrolujte, zda není sbûrn˘

P DADOS TECNICOS GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ TR TEKNİK ÖZELLİKLERİ RUS UK ТЕХНИЧЕCКИЕ ДAННЫЕ PL DANE TECHNICZNE CZ TECHNICKÉ ÚDAJE 35 POTÊNCIA — ΙΣΧΥΣ — GÜÇ — VÝKON — МОЩНОСТЬ — SILNIK 900 W LANGURA DO CORTE — ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ — KESIM GENISIGIE ŠÍŘKA SEČENÍ — TOPMO3 ДBИГATEЛЯ — SZEROKOŚĆ KOSZENIA 40 1100 W 33

P DADOS TECNICOS GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ TR TEKNİK ÖZELLİKLERİ RUS UK ТЕХНИЧЕCКИЕ ДAННЫЕ PL DANE TECHNICZNE CZ TECHNICKÉ ÚDAJE Modelo — Μοντέλο — Modeller — Model — Модель — Model Pressão do som — Ακουστικη πιεση − Basinç Hladina akustického tlaku — Уровень звукового давления — Ciśnienie akustyczne dB

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΑΣ UYGUNLUK BEYANI ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ DEKLARACJA ZGODNOŚCI Português Ελληνικα Türkçe Česky Pуccкий Polsky O subscrito, Ο κατωθεν νπογεγραμμενοζ, Aşağıda imzası bulunan, Níže podepsaný Я, нижеподписавшийся Niżej podpisana EMAK spa

Читайте также:  Candy css41072db1 2 07 инструкция стиральная машина

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΑΣ UYGUNLUK BEYANI ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ DEKLARACJA ZGODNOŚCI Português Ελληνικα Türkçe Česky Pуccкий Polsky Procedimentos para as avaliações de conformidade efectuadas Διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την εκτίμηοη της ουμμόρφωοης

Controlos: interruptor de funcionamento Verifique o funcionamento X X Kontroller: Çalıştırma anahtarı/düğmesi Lâmina X X Bıçak Substitua Verifique o funcionamento Todos os parafusos e porcas acessíveis Inspeccione e aperte Cabo eléctrico de ligação entre a ficha e o motor Inspeccione: danos e

NOTE: Проверьте: наличие трещин и износа X X Органы управления: Выключатель Проверить работоспособность X X Нож Проверить: повреждения и износ X X Заменить X Остановка ножа Проверьте функционирование Все доступные винты и гайки Проверить и затянуть X Электрический кабель питания двигателя

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS PROBLEM GİDERME ATENÇÃO: desligue sempre a unidade e a ficha antes de realizar todos os testes correctivos recomendados na tabela seguinte, a menos que seja necessário o funcionamento da unidade. Quando forem verificadas todas as possíveis causas e o problema não for

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ NOTE: ВНИМАНИЕ! Всегда выключайте машину и вынимайте вилку сетевого шнура из розетки перед выполнением всех проверок, рекомендованных в нижеприведенной таблице – за исключением тех случаев, когда для их выполнения необходима работающая машина. Если после выполнения

Português Ελληνικα Türkçe CERTIFICADO DE GARANTIA EΓΓYHΣH GARANTİ ŞARTLARI Este aparelho foi projectado e fabricado em conformidade com os critérios mais avançados da tecnologia actual. A empresa fabricante oferece uma garantia sobre os seus produtos de 24 meses, a partir da data de aquisição para

Česky Pуccкий Polski ZÁRUKA A SERVIS ГAРAНТИЙНЫЙ ТAЛOН KARTA GWARANCYJNA Záruční podmínky platí tak, jak jsou popsány v záručním listě prodejce. Servis v České republice a na Slovensku provádí firma MOUNTFIELD ve svých prodejnách, specializovaných servisních střediscích a přes své dealery. Дaннoe

Источник

Электрическая газонокосилка EFCO PR 35 SE 66059003P-01

  • Ширина скашивания: 33 см
  • Мульчирование: нет
  • Самоходная: нет
  • Травосборник: есть
  • Площадь: 300 м²
  • Мощность (кВт): 1,1
  • Асинхронный двигатель: да

Все характеристики

Спишите до 6396 р. бонусами Начислим 159 бонусов

  • Нет в вашем городе Есть на складе: 1 шт.
  • Самовывоз: 18 августа, после 09:00, в 4 магазинах
  • Курьером: 19 августа, от 300 р.

Электрическая газонокосилка EFCO PR 35 SE 66059003P-01 подходит для кошения травы на небольших дачных участках. Имеет функцию заднего выброса.

Дека из прочного ABS-пластика устойчива к механическим повреждениям.

Высота кошения регулируется индивидуально для каждого колеса.

Нож приводится в действие при помощи удобного рычага.

Технические характеристики Efco PR 35 SE 66059003P-01

Ширина скашивания газонокосилки характеризуется длиной режущего элемента (ножа) и габаритами деки. Чем они длиннее, тем большую площадь можно обработать во время движения по периметру. Выпускаются модели с шириной от 30 до 58 см.

Если площадь участка большая, то газонокосилка с малой шириной скашивания совершит больше проходов. Соответственно, устройство большей ширины сэкономит время работы над поставленными задачами.

Малая ширина скашивания эффективна на небольших газонах и при кошении на участке со сложной структурой ландшафта. Такие устройства выгоднее и для садов и-парков с комбинацией газонов и древесного массива, так как они более маневренно проходят между деревьями и кустарниками, позволяют изменять движение около тропинок.

Мульчирование – процесс вторичной обработки скошенной травы, измельчение. Продукт – мульча – используется в последствии для удобрения почвы, уплотнения газонного покрытия.

Наличие функции мульчирования не является необходимым, но рекомендуется для того, чтобы обеспечивать полноценный уход и восстановление грунта. Мульча, таким образом, является естественной составляющей гумуса, необходимого для развития растительности на участке, а также защищает поверхность почвы от иссушения. В то же время, покрытие измельченными растениями помогает поддерживать режим влажности, сократить необходимость в поливе и рыхлении почвы.

Использование мульчи помогает при борьбе с сорняками – благодаря ровному покрытию в несколько сантиметров, нежелательные растения не получают достаточно света и питания для роста.

Тип самоходная / несамоходная газонокосилка определяет наличие или отсутствие необходимости постоянного управления со стороны пользователя. Принцип организации такого устройства во вращении колес и режущего ножа от энергии двигателя газонокосилки. Управление, блокировка для установки заданного направления осуществляются с рукоятки. Таким образом, пользователю самоходной газонокосилки остается только корректировать траекторию движения аппарата и следить за наличием препятствий на его пути. Самоходные газонокосилки имеют более высокую стоимость.

Несамоходные газонокосилки требуют от пользователя постоянного приложения усилий для передвижения по территории участка.

Наличие травосборника позволяет собирать скошенную траву для дальнейшего ее использования в качестве компостного удобрения. Кроме того, подстриженный газон без разбросанной скошенной травы выглядит гораздо более ухоженно и аккуратно.

Данная характеристика отвечает за размер газона, на обслуживание которого рассчитана газонокосилка. Важно, чтобы данная характеристика у аппарата совпадала или была чуть больше, чем площадь самого газона, иначе рабочий ресурс газонокосилки будет вырабатываться в ускоренном темпе.

Режим регулировки – установка особых положений высоты кошения для определенного вида растительности. Количество режимов может изменяться, начиная от 2 до 11.

Изменить высоту кошения необходимо в том случае, если с обработки газонной травы оборудование должно перейти к кошению сорняков и разнотравья. Такая регулировка также позволяет создавать неповторимые по своему внешнему виду газоны.

В зависимости от числа режимов регулировки, возможен более мягкий, плавный переход по высоте между объектами кошения. Чтобы выполнить корректировку, на некоторых моделях может потребоваться остановка режущей части, современные газонокосилки выпускаются и с возможностью изменения уровня скашивания непосредственно во время работы.

Читайте также:  Кондиционер kentatsu инструкция для настенного пульта

От диаметра задних колес напрямую зависит проходимость газонокосилки. Эта характеристика в особенности актуальна для владельцев «сложных» газонов с различными впадинами, пригорками или давно не стриженных, густо поросших травой лужаек. Чем больше колеса, тем легче передвигать косилку, появляется больше возможностей для маневренности и, как следствие, возрастает скорость обработки участка. К тому же, большие колеса практически не оставляют следов на свежескошенном газоне.

Для газонокосилок указываются параметры длины, ширины, высоты.

Габариты корпуса влияют сразу на несколько параметров. От габаритов зависит общий вес изделия – чем больше и шире газонокосилка, тем больше она весит и тем тяжелее с ней передвигаться по участку, если она несамоходная.

Если габариты компактные, то это маневренное устройство, которое можно применять не только для газонных участков, но и для небольших клумб, а также садовых насаждений, где необходима обработка поверхности между деревьями. Эти газонокосилки весят меньше и не требуют много места во время хранения в течение зимнего сезона.

На габаритные размеры влияют: расположение двигателя, ширина режущего элемента и деки, величина колеса, высота ручки.

Вес газонокосилки выражает тяжесть всего оборудования, заключенного в едином корпусе.

Чем выше вес газонокосилки, тем сложнее ее передвигать по участку, если она несамоходная. Также на мягком, рыхлом грунте большая тяжесть устройства оказывает негативное влияние — она утрамбовывает почву, предотвращая доступ кислорода, может нанести вред корневой системе растений.

Устройства малого веса маневренны, ими легче управлять, легко перемещать по периметру или переносить. Легковесные инструменты особенно рекомендуются для малых участков и для пользователей, которым противопоказаны физические нагрузки. Недостатком легких газонокосилок можно считать угрозу запрокидывания корпуса при столкновении с препятствием.

Тип травосборника – характеристика материала емкости для хранения скошенной травы. Он может быть мягким, жестким, мягким с жестким верхом.

Жесткие травосборники изготавливаются в основном из прочного пластика. Мягкие могут быть тканевыми и из полимерных материалов.

Жёсткий травосборник более громоздкий, увеличивает тяжесть газонокосилки, однако, он хорошо удерживает срезанные растения и устойчив к ударам. Травосборник мягкого типа более эластичный и весит он меньше. Но при этом возможны его повреждения, разрывы, что потребует ремонта или замены. Удобство в использовании определяет каждый пользователь индивидуально, но считается, что жесткий бак легче опорожнить.

Емкость с жестким верхом и мягкой нижней частью удобно и крепко удерживается в корпусе газонокосилки, сочетает в себе основные преимущества ведущих типов.

Максимальная высота скашивания означает то, насколько высоко будут отрезаны стебли растений. Параметр варьируется от 50 до 91мм

Это тот предельный уровень, на который можно установить ножи, чтобы газонокосилка могла работать без какой-либо угрозы для режущего элемента и снижения производительности.

Знать высоту скашивания выгодно в том случае, если работа предстоит не с хорошо ухоженным газоном, а участком, на котором собраны разные растения. Подбирая высоту скашивания, пользователь определяет внешний вид ландшафта, интенсивность и частоту ухода за ним. Чем больше высота скашивания, тем шире сфера применения устройства. Но для большой высоты требуется определенная однородность растительного покрова по уровню, чтобы не оставалось заметных необработанных участков наряду со скошенными высокими стеблями.

Минимальная высота скашивания – это предельно низкий порог установки режущего элемента газонокосилки и, соответственно, уровень среза растения, который может произвести газонокосилка. Изменяется от 10 до 35 мм

Минимальное значение важно для качественного ухода за газонными травами, которые не вырастают высокими сами по себе. Обработка на низком уровне скашивания позволяет в этом случае добиваться самого аккуратного и чистого результата работы. Такие газоны выглядят наиболее ухоженно.

В то же время кошение на минимальной высоте для растений, высоко растущих, означает, что режущий элемент будет проходить по самой толстой части стебля, что может снизить производительность. В этом случае требуется корректировка высоты скашивания до оптимального значения.

Материал корпуса – сталь, металлы, пластик, полимер, полипропилен, сплавы на основе алюминия и чистый алюминий. В зависимости от того, какой выбран материал, можно судить о том, насколько будет подвержено устройство деформациям и устойчиво к ударам. Наибольшая прочность у металлов, меньшая – у пластиков. Но также и вес. Стальной корпус весит значительно больше пластикового или алюминиевого.

Преимуществом синтетических материалов является их устойчивость к коррозии, невосприимчивость к влаге. Металлический корпус обладает высоким запасом прочности, не вступает в реакцию с солнечным светом, но требует антикоррозийного ухода. Оборудование в алюминиевом корпусе является одним из наиболее дорогих.

Травосборник требуется для утилизации скошенной травы. Он бывает объемом от 5 до 90 л.

Чем выше объем этой части газонокосилки, тем больше травы поместится и тем реже понадобится делать перерыв в работе для очищения переполненной емкости.

Вместительный травосборник преимущественно выгоден для больших участков. Его конструкция такова, что он заполняется срезанными растениями полностью, при этом обратное попадание частиц стеблей или пыли исключается. Если участок маленький, то возможно использование аппаратов без травосборника, но в этом случае срезанные стебли будут раскиданы по периметру.

Источник

Поделиться с друзьями
Инструкции360